Bomen
Acer platanoides Royal Red 10\12\14
Platanus acerifolia Malburg 14\16\18\20\25\30\35
Populus canescens ‘De Moffart’ 12\14\16\18\20\25
Populus canescens ‘Witte van Haamstede’ 16\18\20\25
Populus canescens ‘Schubu’ 10\12\14\16\18\20
Populus tremula ‘Astria’ 16\18\20\25
Tilia americana Redmond 18\20\25\30\35
Tilia cordata 16\18\20\25
Tilia cordata ‘Greenspire’ 12\14\16\18
Tilia europaea ‘Euchlora’ 14\16\18
Tilia europaea ‘Pallida’ 12\14\16\18\20
Tilia tomentosa ‘Szeleste’ 16\18\20